Choose language: English

Analizy techniczne

Oferujemy Państwu opracowanie przez naszych specjalistów opinii technicznych dotyczących sprawdzenia poszczególnych elementów budowlanych, sprawdzenia całych obiektów budowlanych, określenia przyczyn zjawisk lub zdarzeń związanych ze stanem technicznym budynków i obiektów budowlanych. Opracowane przez nas dokumenty pozwolą na rozstrzygnięcie o przyczynach zaistniałych zjawisk i sytuacji związanych z budową czy eksploatacją obiektu.

Oferujemy także wykonywanie ekspertyz budowlanych, które są opracowaniami o szerszym zakresie niż opinie techniczne. Ekspertyza zawiera oprócz głębokiej analizy przyczyn powstania danego zjawiska/zdarzenia także opracowanie wariantów technologii i zakresu robót koniecznych do wykonania w celu naprawy elementu/obiektu lub przywrócenia go do oczekiwanego stanu. Oferowane przez nas ekspertyzy mogą być opracowywane przez rzeczoznawców i biegłych sądowych w dziedzinach, których dotyczą.

Przeglądy techniczne

Obiekty budowlane zgodnie z obowiązującym prawem, powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli (za wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego).

 • Dla budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 i/lub obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 – przeglądy należy wykonywać nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 • Dla budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 i/lub obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 – przeglądy należy wykonywać nie rzadziej niż dwa razy do roku.

Przegląd techniczny powinien obejmować sprawdzenie stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Dodatkowo raz na 5 lat należy dokonać oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Oferujemy kompleksową obsługę obiektów związaną z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynków wraz z prowadzeniem wymaganej prawem Książki Obiektu Budowlanego przez naszych pracowników, posiadających wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.

Raporty Due Diligance

Raport Due Diligaence to kompleksowa ocena stanu technicznego i formalno-prawnego obiektu (budynku, budowli, działki budowlanej) i jego otoczenia służąca ocenie czy dany obiekt spełnia oczekiwania Klienta (Inwestora, Nabywcy, Właściciela, Użytkownika) związane z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym.

Oznacza to, że w wyniku przeprowadzonego raportu DD, można uzyskać odpowiedź na pytanie czy obiekt nadaje się do przeznaczonego mu w przyszłości celu i jakie ewentualne nakłady inwestycyjne będą konieczne do poniesienia w celu dostosowania obiektu do planowanego przeznaczenia?

W ramach opracowania raportu Due Diligance oferujemy m.in.:

 • weryfikację dokumentacji technicznej obiektu
 • weryfikację dokumentacji formalno-prawnej obiektu
 • Zidentyfikowanie braków w dokumentacji obiektu
 • Zidentyfikowanie wszelkich niezgodności obiektu (budynku wraz z znajdującymi się w nim instalacjami) z dokumentacją projektową i aktualnymi wymogami prawnymi
 • Zidentyfikowanie wszelkich kroków formalno – prawnych koniecznych do wykonania w związku z planowanym przeznaczeniem obiektu
 • oszacowanie czasu i kosztów koniecznych dla przystosowania obiektu do stanu zgodnego z planowanym przeznaczeniem