PL | EN

ANALIZY BUDOWLANE OBIEKTÓW I PROJEKTÓW

ANALIZY TECHNICZNE

Oferujemy Państwu opracowanie przez naszych specjalistów opinii technicznych dotyczących:

  • sprawdzenia poszczególnych elementów budowlanych,
  • sprawdzenia całych obiektów budowlanych,
  • określenia przyczyn zjawisk lub zdarzeń związanych ze stanem technicznym budynków i obiektów budowlanych

Oferujemy także wykonywanie ekspertyz budowlanych, które są opracowaniami o szerszym zakresie niż opinie techniczne. Ekspertyza zawiera oprócz głębokiej analizy przyczyn powstania danego zjawiska/zdarzenia także opracowanie wariantów technologii i zakresu robót koniecznych do wykonania w celu naprawy elementu/obiektu lub przywrócenia go do oczekiwanego stanu.

Opracowane przez nas dokumenty pozwolą na rozstrzygnięcie o przyczynach zaistniałych zjawisk i sytuacji związanych z budową czy eksploatacją obiektu.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Obiekty budowlane zgodnie z obowiązującym prawem, powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli (za wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego).

Oferujemy kompleksową obsługę obiektów związaną z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynków wraz z prowadzeniem wymaganej prawem Książki Obiektu Budowlanego przez naszych pracowników, posiadających wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.

RAPORTY DUE DILIGANCE

Usługa ta jest przeznaczona dla osób, które zadają sobie pytanie, czy obiekt nadaje się do przeznaczonego mu w przyszłości celu i jakie ewentualne nakłady inwestycyjne będą konieczne do poniesienia w celu dostosowania obiektu do planowanego przeznaczenia.

W ramach opracowania raportu Due Diligance oferujemy m.in.:

  • weryfikację dokumentacji technicznej obiektu
  • weryfikację dokumentacji formalno-prawnej obiektu
  • zidentyfikowanie braków w dokumentacji obiektu
  • zidentyfikowanie wszelkich niezgodności obiektu (budynku wraz z znajdującymi się w nim instalacjami) z dokumentacją projektową i aktualnymi wymogami prawnymi
  • zidentyfikowanie wszelkich kroków formalno-prawnych koniecznych do wykonania w związku z planowanym przeznaczeniem obiektu
  • oszacowanie czasu i kosztów koniecznych dla przystosowania obiektu do stanu zgodnego z planowanym przeznaczeniem

Dzięki AMP Partners dokonasz kompleksowej oceny stanu technicznego i formalno-prawnego obiektu i jego otoczenia.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w sprawie oferty?

Nasze realizacje

0

Przegląd techniczny budynku biurowego w Katowicach

2021, 2022 Przegląd półroczny w zakresie sprawdzenia stanu tec

0

Przegląd techniczny budynku biurowego w Krakowie

2021, 2022 Przegląd roczny w zakresie sprawdzenia stanu technicz

0

Fabryka farb przemysłowych

2015 – obecnie Okresowe przeglądy techniczne obiektów bud

0

Wykonanie okresowych przeglądów budowlanych – Złote Tarasy

2018-2022 Wykonanie przeglądów technicznych dla budynków Lumen