Choose language: English

Nadzory Bankowe

Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru skierowana jest do Klientów, którzy realizują inwestycje budowlaną z udziałem kredytu udzielonego przez instytucję finansującą (Bank, Fundusz Inwestycyjny, itp.)

Usługa ta, niezależnie od wielkości inwestycji pozwala w dużym stopniu kontrolować ryzyko kredytowe, zminimalizować możliwość wystąpienia nadużyć oraz umożliwia pełną kontrolę przebiegu finansowania.

W ramach usługi wykonywanej przez osoby z doświadczeniem uznanym przez wiele funkcjonujących na naszym rynku banków i instytucji finansowych oferujemy:

  • wstępną analizę stanu formalno-prawnego inwestycji
  • weryfikację budżetu
  • sprawdzenie podpisanych umów na roboty budowlane
  • analiza harmonogramów realizacyjnych i rzeczowo-finansowych
  • merytoryczna kontrola dokumentów finansowych dostarczanych przez Wykonawców
  • kontrola realizacji inwestycji pod względem poprawności technicznej, zgodności harmonogramów, ciągłości finansowej i regulacji zobowiązań
  • analiza końcowego stanu inwestycji pod względem zgodności z założeniami projektowymi, stanu formalno-prawnego, rozliczenia finansowego względem dostawców i wykonawców

W wyniku wykonania powyższych zadań powstają Raporty dla instytucji finansującej (Raport wstępny, Raporty okresowe, Raport Końcowy) które stanowią podstawę do uruchomienia kredytowania, wypłaty poszczególnych transzy kredytu lub końcowego rozliczenia inwestycji.