Choose language: English

Inspektor Nadzoru

AMP Partners oferuje usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który sprawuje kontrolę nad przebiegiem realizacji budowy nie tylko w zakresie niezbędnym dla spełnienia wymogów prawa budowlanego lecz rozszerzonym o pełną kontrolę jakości i terminowości robót, poprawności wykonanych prac, zastosowanych materiałów czy technologii w celu pełnego zabezpieczenia interesów Inwestora na budowie.

Zapewniamy możliwość pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w następujących branżach:

  • Konstrukcyjno - budowlanej,
  • Architektonicznej,
  • Drogowej,
  • Mostowej,
  • Sanitarnej (wod-kan, gaz, HVAC),
  • Elektrycznej i teletechnicznej

Zespół Inspektorów Nadzoru AMP Partners zapewni dbałość, o najwyższą jakość wykonawstwa oraz zgodność realizacji Inwestycji z zatwierdzoną dokumentacja projektową.

Nadzór BHP

Mając na uwadze wymagania Klientów dotyczące realizacji strategicznych zadań Inwestycyjnych w sposób zapewniający dbałość o bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich, mienia oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego – proponujemy usługę dodatkowego, niezależnego inspektora nadzoru BHP

Inspektor / Koordynator BHP na budowie to osoba odpowiedzialna za nadzór nad wykonywanymi pracami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardami Klienta. W ramach usługi Inspektor BHP przeprowadza także szkolenia wstępne i okresowe, opracowuje i aktualizuje oceny ryzyka zawodowego, tworzy Instrukcje BHP, przeprowadza audyty BHP w firmie.

Nasi inspektorzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem i są czynnymi członkami Ogólnopolskich Stowarzyszeń Służb BHP.