Choose language: English

Dokumentacja projektowa

Frma AMP Partners Sp. z o.o. Oferuje opracowanie wielobranżowych projektów koncepcyjnych, budowlanych, przetargowych i wykonawczych wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń.

 • Projekt koncepcyjny, czyli:
  • plan zagospodarowania terenu, lokalizacja obiektu, drogi, wszelkie przyłącza i instalacje
  • rzuty architektoniczne i przekroje budynku
  • opis wielobranżowy koncepcji z uwzględnieniem propozycji rozwiązań i standardów materiałów.

  Po akceptacji projektu koncepcyjnego, czyli zatwierdzeniu rzutów architektonicznych, schematów instalacji elektrycznej i sanitarnej (wod-kan,HVAC), a także rozwiązań w branży konstrukcyjnej zajmujemy się rozpoznaniem wymaganych dokumentów formalno –prawnych do pozwolenia na budowę.

 • Projekt budowlany

  AMP Partners oferuje opracowanie projektu budowlanego, który będzie zawierał informacje potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz ,,Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

  W projekcie będą ujęte:

  • Projekt zagospodarowania terenu
   • Architektura
    • Zagospodarowanie terenu
    • Instalacje wod-kan oraz elektryczne (zasilanie i oświetlenie) w związku z budową obiektu
   • Drogi
    • Infrastruktura drogowa (zjazdy, podejścia i podjazdy)
    • Odwadnianie dróg i placów

    AMP Partners w imieniu Klienta występuje o niezbędne uzgodnienia, decyzje oraz dokumenty wymagane do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę tj.

    • Wystąpienie o uzyskanie uzgodnienia ZUDP
    • Uzgodnienia rzeczoznawców w zakresie: ppoż, sanepid, bhp
    • Uzyskanie uzgodnień formalno – prawnych
  • Projekt architektoniczno – budowlany
   • Architektura
    • Rysunki rzutów kondygnacji obiektu
    • Rysunki przekrojów i fasad
   • Konstrukcja
    • Rysunki fundamentów projektowanego budynku
    • Niezbędne obliczenia z wynikami statyki
   • Branża elektryczna
    • Projekt instalacji zasilającej i oświetleniowej wewnątrz i na zewnątrz obiektu
    • Instalacja wyrównawcza i odgromowa
    • Instalacja kontroli dostępu, IT, system sygnalizacji pożaru
   • Branża sanitarna
    • Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, ogrzewania, wentylacyjnej (mechanicznej lub grawitacyjnej) oraz hydrantowej

  Po akceptacji projektu budowlanego przez Inwestora, AMP Partners składa dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do stosownego urzędu. Będziemy monitorować przebieg procesu administracyjnego, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 • Projekt przetargowo - wykonawczy

  AMP Partners oferuje przygotowanie dokumentacji przetargowo – wykonawczej, która będzie spełniała wszystkie wymagania Inwestora oraz standardy projektowe w sposób jasny i jednoznaczny. Oferujemy także przygotowanie zapytań ofertowych na wykonanie prac budowlanych przez Generalnego Wykonawcę.

  Projekt przetargowo – wykonawczy zawiera:

  • Projekt Zagospodarowania Terenu
  • Rzuty, przekroje, elewacje –rysunki wykonane w skali 1:100 z niezbędnymi wymiarami, funkcjami ,uwagami i detalami połączeń.
  • Opisy wielobranżowe wraz z funkcjami pomieszczeń, standardami wykończenia oraz specyfikacją materiałową.
  • Wielobranżowe Specyfikacje Wykonania Robót Budowlanych.
  • Wszelkie rysunki koordynacyjne związane z architekturą, konstrukcją, instalacją elektryczną i sanitarną.

  Przygotowana dokumentacja będzie przekazana do potencjalnych oferentów robót budowlanych celem przygotowania ofert z wyceną prac wykonawczych.

  AMP Partners zapewni nadzór autorski, którego celem będzie kontakt z Generalnym Wykonawcą w celu udzielania odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnień dotyczących rozwiązań projektowych.